Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP NEWHEALTH COLLECTIVE

Bezoekadres
NewHealth Collective BV
Houtsingel 5
2719 EA Zoetermeer
Nederland
Telefoon: +31 (0)70 - 314 24 95
E-mail: info@newhealthcollective.nl
KVK: 58849092
BTW: NL853206892B01

Support vragen
Telefoon:  +31 (0)70 - 314 24 94
E-mail: support@newhealthcollective.nl

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 • Consument: natuurlijke persoon, die een overeenkomst op afstand aangaat met NewHealth Collective.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of NewHealth Collective in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • NewHealth Collective: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en NewHealth Collective, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen NewHealth Collective en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van NewHealth Collective aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

2.3 NewHealth Collective bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat NewHealth Collective deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

2.4 In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat NewHealth Collective, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft NewHealth Collective het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.5 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

3 Ontbindingsrecht

3.1 Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product, door consument of door een vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger. 

3.2 De consument kan een dienstovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden, tenzij consument uitdrukkelijk afziet van dit recht op herroeping. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3.3 Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. 

3.4 Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan NewHealth Collective geretourneerd te worden, conform de door NewHealth Collective verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

3.5 In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 3.4 bepaalde.

3.6 Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan NewHealth Collective te melden. NewHealth Collective verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht. 

3.7 NewHealth Collective vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

3.8 Indien het product beschadigd bij NewHealth Collective is aangekomen, is het NewHealth Collective toegestaan de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan de consument te vergoeden bedrag. 

4 Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 • die door NewHealth Collective tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NewHealth Collective geen invloed heeft;
 • de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest.
 • dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn ontbindingsrecht verliest zodra NewHealth Collective de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • workshops, cursussen en andere overeenkomsten met betrekking tot inzet van personeel van NewHealth Collective, als hiervoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is overeengekomen.

5 Levering

5.1 Als plaats van levering geldt het adres dat partijen zijn overeengekomen, althans het adres dat consument aan NewHealth Collective als leveringsadres heeft kenbaar gemaakt, via het daartoe geschikte formulier binnen het bestelproces.

5.2 NewHealth Collective zal fysieke producten uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. NewHealth Collective zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. 

5.3 Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op de consument op het moment van bezorging aan consument of een door consument vooraf aangewezen derde. 

5.4 Digitale inhoud wordt gepersonaliseerd geleverd en mag, behoudens beperkingen bij wet gesteld, niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden of aan derden ter beschikking worden gesteld. 

5.5 Levering van digitale inhoud geschiedt online via toegang tot het beveiligde online platform van NewHealth Collective, een downloadmogelijkheid, of via een of meer appstores. Er is sprake van levering, zodra consument zijn persoonlijke inloggegevens, de downloadlink of de code voor de appstore heeft ontvangen. Consument heeft één maand de mogelijkheid de digitale inhoud, via de daartoe verstrekte link, te downloaden, of een start te maken met de online cursus of module. Na deze periode worden extra kosten in rekening gebracht voor het opnieuw beschikbaar stellen van het te downloaden product of de online dienst. 

5.6 Levering van diensten geschiedt op de wijze zoals aangegeven in de webshop, waaronder maar niet uitsluitend door in te loggen op de website van NewHealth Collective. 

5.7 Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, kunnen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.8 Indien de workshop, cursus of dienst niet op de overeengekomen datum doorgang kan vinden door of vanwege NewHealth Collective, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal consument de reeds betaalde vergoeding terugbetaald krijgen.

5.9 NewHealth Collective is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, geleden door consument, wegens het niet nakomen van de overeenkomst door NewHealth Collective. 

6 Toegang tot de website

6.1 Duurovereenkomsten waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, wordt geleverd via een van de websites van NewHealth Collective.  

6.2 De toegang tot deze websites is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden. 

6.3 De door NewHealth Collective geleverde digitale inhoud is online in te zien en te bekijken, maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De digitale inhoud mag op geen enkele wijze gedeeld worden met derden, anders dan de wijze en momenten waarop daar in het programma zelf in is voorzien.

6.4 Inhoud die door consument is toegevoegd is en blijft eigendom van consument, tenzij daar door consument met een eventueel betrokken derde andere afspraken over zijn gemaakt.

6.5 NewHealth Collective garandeert geen bepaalde uptime van de website. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn op het door de consument gewenste website. Consument heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de website, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. 

7 Intellectueel Eigendom

7.1 NewHealth Collective is rechthebbende van alle werken van intellectuele eigendom die geleverd worden of die via de website te zien zijn. Consument mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NewHealth Collective. 

7.2 Voor zover NewHealth Collective niet de rechthebbende is van de werken, heeft zij hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. 

7.3 Indien consument niet aan de licentie uit dit artikel voldoet en het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van NewHealth Collective schendt, is consument ter vervangende schadevergoeding €850,- per inbreuk met een maximum van €30.000,- aan NewHealth Collective verschuldigd.

8 Privacy

8.1 De privacy- en cookieverklaring van NewHealth Collective is van overeenkomstige toepassing.

8.2 Ten behoeve van het leveren van de producten en diensten en het verbeteren van de diensten en de website, worden door NewHealth Collective gegevens van consument verzameld en verwerkt.

8.3 NewHealth Collective verzamelt ten minste de door consument aan NewHealth Collective geleverde gegevens, waaronder naam en e-mailadres en het gedrag van consument, nadat deze op de website is ingelogd.

8.4 Consument dient akkoord te gaan met het gebruik van cookies door NewHealth Collective, ten behoeve van de bestelling, het volgen van een online cursus of anderszins om het leveren van de dienst door NewHealth Collective mogelijk te maken en toegang tot de website beschikbaar te houden.

8.5 Consument heef het recht diens gegevens in te zien. Consument kan hiertoe per e-mail een verzoek indienen bij NewHealth Collective.

9 Betaling

9.1 Alle betalingen voor in de webshop gekochte digitale inhoud en/of diensten dienen vooraf te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.2 Indien anders overeengekomen zal NewHealth Collective voor het afgesproken achteraf te betalen bedrag een factuur opmaken.

9.3 Consument zal het verschuldigde bedrag voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum. 

9.4 Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NewHealth Collective te melden.

9.5 Indien consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het verschuldigde bedrag wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. 

10 Aansprakelijkheid

10.1 NewHealth Collective kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

10.2 De aansprakelijkheid van NewHealth Collective is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die NewHealth Collective voor de dienst of het product heeft ontvangen.

10.3 NewHealth Collective is niet aansprakelijk voor aankopen die consument bij een derde doet, ook niet wanneer consument op deze derde is gewezen via een (affiliate) link op de website van NewHealth Collective. 

10.4 NewHealth Collective is niet aansprakelijk voor enige informatie die versterkt is door derden of voor de schade als gevolg van die informatie. 

10.5 Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van de vergoeding die NewHealth Collective in de laatste zes maanden van consument voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.

10.6 NewHealth Collective is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat NewHealth Collective is uitgegaan van door of vanwege consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.7 NewHealth Collective is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door consument. 

10.8 NewHealth Collective is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van consument, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door NewHealth Collective.

10.9 NewHealth Collective heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van consument ongedaan te maken.

10.10 Consument vrijwaart NewHealth Collective tegen en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

10.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NewHealth Collective.

11 Garanties en conformiteit

11.1 NewHealth Collective biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten of diensten. 

11.2 Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken tonen gedurende de te verwachten levensduur van het product. 

11.3 Voor zover NewHealth Collective informatie en educatie levert, biedt NewHealth Collective geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van consument. 

12 Klachten en geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen NewHealth Collective en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij NewHealth Collective.

12.3 Bij NewHealth Collective ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal NewHealth Collective hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

12.4 NewHealth Collective wijst consument op de mogelijkheid om, indien NewHealth Collective en consument niet samen een oplossing bereiken, een klacht via ODR van Europese Commissie in te dienen via https://webgate.ec.europa.eu/o...https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/